مطالب زیر بر اساس آرشیو زبان های برنامه نویسی لیست شده اند.